Skip links

Fr! Imantica vēsture

Svešumā tēvzemei! Lai zobens nesarūs! Scientiae, populo, patriae!

Dibināšana

Fraternitas Imantica ir dibināta ļoti grūtos ārējos apstākļos. 1945. gada 8. maijā bija beidzies Otrais pasaules karš. Vācija bija drupās. Katrā, kaut cik apdzīvojamā telpā dzīvoja cilvēki. Trijās Vācijas rietumu zonās bija reģistrēti 199.000 bēgļi no Baltijas valstīm. Starp viņiem jo daudzi abiturienti un studenti. Kādā Lübekas bēgļu nometnē Latvijas Universitātes profesori Fricis Gulbis, Dr. Edgars Dunsdorfs un Dr. Eižens Leimanis pārrunāja latviešu akadēmiskās jaunatnes bezcerīgo stāvokli. Viņi nolēma radīt “Akadēmiskos kursus” pie kādas no Vācijas universitātēm. Hamburgā viņi satikās ar igauņu un lietuviešu pārstāvjiem. Tad projektu apvienoja visām trim Baltijas tautām un britu zonas militārai pārvaldei iesniedza attiecīgu lūgumu. Jau 1945. gada novembrī Anglijas Ārlietu ministrija atļauj nodibināt Baltijas universitāti (Baltic University), tā radot tās pirmo un vēl šodien saglabāto nosaukumu.

Organizācijas komiteja nolemj izveidot 8 fakultātes ar 24 nodaļām. 1946. gada 8. un 9. janvārī pieņem Baltijas universitātes satversmi. Tās pirmais sēmestris sākas 1946. g. 14. martā ar lekcijām 5 fakultātēs.

Vairāku studentu ģimeņu piederīgie bija korporanti. Šie studenti bija pārliecināti, ka audzināšana šādās, slēgtās, pārskatāmās vienībās ir vispiemērotākā. Viņi griezās pie vairākām Rīgas P!K! korporācijām, taču saņēma atbildi, ka tās krustdēlus uzņems tikai pēc atgriešanās Latvijā.

1947. gada janvārī Militārā pārvalde Baltijas universitāti pārceļ uz Pinebergu. Šeit viņa ir novietota jaunās agrāko vācu gaisa spēku kazarmās. Jaunās telpas liek domāt, ka nu pastāvēšana ir nodrošināta ilgākam laikam. Kādā pārrunu vakarā lektors, fil! Edvigs Kanaviņš, fr. liv. stāsta par korporāciju lomu studentu audzināšanā. Dzirkstele ir kritusi ātri uzliesmojošā vidē. Domu biedru pulciņš stājas sakaros ar prof. Dr. Jāni Muižnieku, sel. Seko vairākas apspriedes, un 1947. gada 18. februārī, Pinebergas kafejnīcā “Lukath” 20 studenti paraksta korporācijas Fraternitas Imantica Dibināšanas aktu.

Tā teksts ir šāds: Mēs, apakšā parakstījušies Baltijas universitātes studenti, vēlēdamies pēc labākās apziņas kalpot savai tēvzemei – Latvijai, apņemamies mūžam augstu turēt latviešu studentu stāju un vīra goda prātu un izkopt savstarpējo draudzību Latvijas Universitātes tradiciju garā, nodibinam pie Baltijas universitātes latviešu studentu korporāciju Fraternitas Imantica. Ar saviem parakstiem apliecinam, ka visā savā dzīvē, savās domās un darbos, centīsimies pildīt mērķus, kas ietverti mūsu devīzēs: Svešumā tēvzemei! Lai zobens nesarūs! Scientiae, populo, patriae!

Lasīt vairāk

1989. gada rudenī P!K! korporācijas sāk atjaunot darbu Latvijā. 1990. gada 19. maijā, Eiropas kopas konventā Heidelbergā fil! A. Grāmatinš ziņo par korporācijām Rīgā. Viņš proponē, ka sākumā par krustdēlu uzņemšanu un audzināšanu varētu rūpēties Eiropas kopa. Laikā no š.g. 2. jūnija līdz novembrim fil! A. Dzelzkalns strādās Jūrmalā un šī būtu loti reāla iespēja mūsu korporāciju papildināt ar Rīgas zaru. Pēc diskusijām, vai būtu pareizi audzināšanu uzticēt vienam? Vajadzētu nogaidīt, kamēr Rīgā būs vismaz trīs imantieši utt., fil! A. Dzelzkalnu ievēl par Eiropas kopas oldermani ar uzdevumu Latvijā sākt jaunu krustdēlu coetus audzināšanu.

Ar šo brīdi sākas trešais svarīgākais posms mūsu korporācijas dzīvē. Pēc tās dibināšanas Pinebergā un Korespondences konventa iedzīvināšanas visā pasaulē izklīdinātiem imantiešiem, sākas darbs dzimtenē. Ja Rīgas P!K! korporācijām Latvijā dzīvo filistri, kuri savas zināšanas var dot tālāk, tad mums sākumā ir tikai «vieslektori”. Viņiem jāveic ļoti svarīgs darbs. 1990. gada 13. jūlijā fil!fil! A. Grāmatinš un A. Dzelzklalns Jūrmalā uzņem pirmo krustdēlu Latvijā – Dr.med. Āri Auderu. 14. oktobrī viņam seko Dr.ing. Arturs Lešinskis, Dr. Paēd. Dainis Markus, Dr. mg. Juris Skujāns un 27. oktobrī Dr. med. Uldis Gerhards.

1991. gada rudenī rodas iespēja Jelgavā nopirkt māju. Tā ir stipri nolaistā stāvoklī. s/l prezidijs saprot, ka izdevīgā cena ir vienreizēja iespēja. Pie mājas ir gruntsgabals, kurš vēlāk atļautu tālāku telpu izbūvi. Lai māju izbūvētu par patīkamu konventa dzīvokli, tad nepieciešami līdzekļi no konventa kases un daudz darba. Diemžēl, daži filistri Milvokos rada pretestību, novilcina līdzekļu ātru iesniegšanu un tādi izmaksu ievērojami paaugstina. Daudzus darbus, kuriem nevajaga amata speciālistus, paveic imantieši Jelgavā. Bet ari viņi var strādāt tikai tad, ja saņem materiāliem nepieciešamo naudu.

Jau 1992. gada vasarā māja ir tik tālu savesta kārtībā, ka tajā var sarīkot dažusinternus sarīkojumus. Mājā dzīvo krustdēli, bet zagļi māju uzlauž, nozog krustdēlu drēbes, televizoru un no Milvokiem atvesto lielo koferī ar paukošanas piederumiem. Otro reizi māju apzog 1996. gadā. Šoreiz zaudējumi ir lielāki: pokāli, dzērienu ragi, drāna krāsu un melniem deķeļiem, galda piederumi u.c. Jelgavā policija liekas loti nevarīga. Imantieši paši izrāda interesi nozagtās mantas nopirkt. Pirmos piedāvātājus aizved uz mežu “aprunāties” un tad krietnu daļu no zagtām mantām dabū atpakaļ. 1996. gadā māja ir tiktāl izbūvēta, ka tajā var notikt ari interni komerši.

Mūsu konventa māja (K!Dz! jeb C!Q!) atrodas Kungu ielā 8, Jelgavā.

1992. gada februāri Jelgavā svin korporācijas 45. dibināšanas atceri Svinīgo aktu vada prezidijs Latvijā, bet komersu globālais prezidijs. Svinīgā aktā fil! I. Freimanis oficiāli atklāj kokā griezto vapeni. Globālais oldermanis fil! A. Dzelzkalns nodod oldermanim Latvijā fil! A. Lešinskim Austrālijas kopas dāvāto karogu. 1992. gada maijkomeršā Jelgavā piedalās pirmais Fraternitas Imantica prezidijs: t/1 seniors, fil! M. Kreišmanis, t/1 viceseniors, fil! J. Bebris un t/1 sekretārs, fil! I. Freimanis.

Viņus uzaicina izpildīt komerša prezidija amatus.1997. gadā septiņas Vācija dibinātās korporācijas paredzējušas kopīgi atzīmēt 50 gadu jubileju. Tā sāksies ar dievkalpojumu Doma baznīcā Rīgā, gājienu pie Brivības pieminekļa un svinīgu aktu Latvijas Universitātes aulā. Fil! A. Grāmatiņš uzaicināts teikt svētku runu. Nākošas divas dienas imantieši savu dāmu vakaru un komersu svinēs Jelgavā.

1992. gada 27. novembrī Ziemeļamerikas kontinentā dzīvojošie imantieši apvienojas Amerikas kopā. Tās pirmais seniors ir fil! Uldis Inveiss. Izcils notikums ir g!fil! virspulkveža Artura Siļgaiļa 101. dzimšanas diena Toronto (Kanādā). Korporācijas vārdā jubilāru sveic Amerikas kopas t/l seniors fil! V. Kore un pasniedz krāsu adatu ar vapenīti ozollapu vaiņagā un skaitli 100.

1993. gada sākumā fil! A. Grāmatiņš norāda uz Filistru biedrības nepieciešamību, tās mērķiem un uzdevumiem. Statūtu projektā paredzēts, ka par F!B! biedriem kļūst ari visi imantieši, kuri ir jau filistrējušies līdz biedrības dibināšanas brīdim. Tam spēcīgi oponē daži filistri no Milvokiem. Viņiem neesot iespējams pakļauties Latvijas Republikas likumiem un tāpēc katrā mītnes zemē jāizstrādā savi statūti.

Lasīt vairāk

Pineberga

1947. gada janvārī Militārā pārvalde Baltijas universitāti pārceļ uz Pinebergu. Šeit viņa ir novietota jaunās agrāko vācu gaisa spēku kazarmās. Jaunās telpas liek domāt, ka nu pastāvēšana ir nodrošināta ilgākam laikam. Kādā pārrunu vakarā lektors, fil! Edvigs Kanaviņš, fr. liv. stāsta par korporāciju lomu studentu audzināšanā. Dzirkstele ir kritusi ātri uzliesmojošā vidē. Domu biedru pulciņš stājas sakaros ar prof. Dr. Jāni Muižnieku, sel. Seko vairākas apspriedes, un 1947. gada 18. februārī, Pinebergas kafejnīcā “Lukath” 20 studenti paraksta korporācijas Fraternitas Imantica Dibināšanas aktu.

Tā teksts ir šāds: Mēs, apakšā parakstījušies Baltijas universitātes studenti, vēlēdamies pēc labākās apziņas kalpot savai tēvzemei – Latvijai, apņemamies mūžam augstu turēt latviešu studentu stāju un vīra goda prātu un izkopt savstarpējo draudzību Latvijas Universitātes tradiciju garā, nodibinam pie Baltijas universitātes latviešu studentu korporāciju Fraternitas Imantica. Ar saviem parakstiem apliecinam, ka visā savā dzīvē, savās domās un darbos, centīsimies pildīt mērķus, kas ietverti mūsu devīzēs:

Svešumā tēvzemei!
Lai zobens nesarūs!
Scientiae, populo, patriae!

Dibināšanas aktu svinībās piedalās Baltijas universitātes nometnē dzīvojošie burši.

Dibinātāji un B!U!A!K! kurātori. 1.rindā no kr.: fil! E. Kanaviņš, fr.liv., fil! R. Siksna, phyl.,oldermanis K. Steģis, vicesen. J. Bebris, seniors M. Kreišmanis, sekretārs I. Freimanis un fil! J. Muižnieks, sel. 2. rindā: A. Ķeiris, K. Zūlis, K. Lapiņš, I. Sockis, J. Komsārs, L. Ploriņš, G. Bračs, P. Agrums, O. Zariņš, J. Gulbis. 3. rindā: Ē. Bulle, L. Grīnbergs, T. Jaungailis, Ā. Simons, J. Pēde un J. Vilciņš. Iztrūkst: A. Bernšteins, A. Bērziņš, B. Eglītis un I. Liders.

1947. g. 25. februārī sanāk pirmais kārtējais konvents. Tajā korporācijas dibinātājiem pievienojas vēl 4 studenti. Konvents apstiprina tā pirmā prezidija amatvīrus:

  • Seniors: stud. mech. Modriņš Kreišmanis
  • viceseniors: stud. mech. Janis Bebris
  • sekretārs: stud. ing. Imants Freimanis
  • oldermanis: stud. mech. Kārlis Steģis

Konvents nolemj, ka korporācijai būs Rīgas ūzuss un izvēlas krāsas tumši sarkans, balts, zelts.

Baltijas universitātē dzīvojošie burši ir nodibinājuši Apvienoto konventu (B!U!A!K!). Par vienu no trim kurātoriem tas nozīmē fil! prof. Dr. Jāni Muižnieku, sel. Korporācijas dibinātājiem viņš ir kā oldermanis.

Par pievienošanos korporāciju saimei ir domājuši arī citi. Dažos mēnešos nodibinās vēl divas studenšu un divas studentu korporācijas: Spīdola – 11. martā, Gersicania – 14. martā, Zinta – 21. aprīlī, Fraternitas Cursica – 7. maijā.
Kopējo lietu kārtošanai 3 studentu korporācijas nodibina Baltijas universitātes prezidiju konventu (B!U!P!K!).
1947. g. 4. jūlijā konvents pieņem grafiķa V. Krūmiņa izstrādāto vapeņa metu.
1947. g. 21. jūlijā uzņem pirmo krustdēlu coetu. Pirmais krustdēls ir stud. med. dent. Valentīns Kore.

1948. g. 6. janvārī BU vecākais buršs, fil! prof. Dr. J. Vītols, sel. atklāj grafiķa V. Krūmiņa darināto korporācijas vapeni. Šinī vakarā imantiešu vidū ir arī pulkvedis Kārlis Lobe (26.03.1895.- 9.07.1985.). Viņš ir vadījis strēlnieku rotu 1916./17. gada Ziemsvētku kaujās un bijis mācībspēks Latvijas kaŗaskolā. Komandējis 19. divīzijas otro pulku. Viņa nacionālais gars saasina attiecības ar vāciešiem, taču viņam izdodas izvairīties no kaŗa tiesas. Plkv. Lobe apliecina savu draudzību mūsu korporācijai, un viņš kļūst par mūsu pirmo goda filistru.

Rīgas P!K! korporācijas atjauno savu darbību. 1948. g. 18. februārī imantieši svin savu pirmo dibināšanas komeršu. Svētkus ievada A!K!K! garantēšanas akts pie Selonijas.

1949. g. 5. martā Eslingenā nodibina Latvijas Korporāciju Apvienību (L!K!A!), kuŗa aizstās P!K!. 1949. g. 16. septembrī L!K!A! paziņo, ka Fraternitas Imanticu uzņems tad, ja tā deķelī un lentās mainīs krāsu kārtību uz sarkans-zelts-balts. Militārā pārvalde ir paredzējusi Baltijas universitāti 1949. g. 30. septembrī likvidēt. Tad imantieši izklīdīs pa visu pasauli. Konvents nolemj L!K!A! prasību akceptēt un to tai paziņo 17. septembrī.

Pēdējais prezidijs Pinebergā: viceseniors com! Igors Silgailis, seniors fil! Jānis Vilciņš, sekretārs com! Arnolds Grāmatiņš

Par imantiešu intensīvo darbu liecina tas, ka septiņos sēmestros ir notikuši 110 konventi. Tajos ir izstrādāti un pieņemti visi tie komāni, kuŗi arī šodien ir korporācijas darba pamats. Sadzīvē ir nostiprinājušās tradicijas, normas un ūzusi. Tie imantiešus gan padara par visas korporāciju saimes locekļiem, bet tomēr atļauj paturēt mūsu korporācijas īpatnējo seju.

Ir pieņemtas Vadlīnijas tālākai darbībai korespondences konventos. ASV vēl neuzņem bijušos karavīrus un liekas, ka imantiešu vairums nonāks Austrālijā. Tur ievēl nākošo prezidiju. 1949. g. 24. oktobrī imantieši rīko savu beidzamo rudens komeršu Pinebergā un pārtrauc savu darbību pie Baltijas universitātes. Darbību pārtraucot, korporācijā ir 57 imantieši.

Jau Fraternitas Imanticas dibinātāji ir pārliecināti, ka korporācijas pienākums ir aktīvi piedalīties visas universitātes dzīvē. Katrā studentu padomē tie palīdz atrisināt daudzas problēmas. Bet arī Latviešu Studentu Centrālā Savienībā (LSCS) com! A. Freimanis ir tās prezidija priekšsēdis.

Tālākos gados turpinājās Fr! Imantica darbība ASV un 1991.gadā korporācija tika atjaunota Latvijā pie Latvijas Lauksaimniecības universitātes. Tika iegādāts īpašums Kungu ielā 8.

Darbība Latvijā pēc 1989. gada

1989. gada rudenī P!K! korporācijas sāk atjaunot darbu Latvijā. 1990. gada 19. maijā, Eiropas kopas konventā Heidelbergā fil! A. Grāmatinš ziņo par korporācijām Rīgā. Viņš proponē, ka sākumā par krustdēlu uzņemšanu un audzināšanu varētu rūpēties Eiropas kopa. Laikā no š.g. 2. jūnija līdz novembrim fil! A. Dzelzkalns strādās Jūrmalā un šī būtu loti reāla iespēja mūsu korporāciju papildināt ar Rīgas zaru. Pēc diskusijām, vai būtu pareizi audzināšanu uzticēt vienam? Vajadzētu nogaidīt, kamēr Rīgā būs vismaz trīs imantieši utt., fil! A. Dzelzkalnu ievēl par Eiropas kopas oldermani ar uzdevumu Latvijā sākt jaunu krustdēlu coetus audzināšanu.

Ar šo brīdi sākas trešais svarīgākais posms mūsu korporācijas dzīvē. Pēc tās dibināšanas Pinebergā un Korespondences konventa iedzīvināšanas visā pasaulē izklīdinātiem imantiešiem, sākas darbs dzimtenē. Ja Rīgas P!K! korporācijām Latvijā dzīvo filistri, kuri savas zināšanas var dot tālāk, tad mums sākumā ir tikai «vieslektori”. Viņiem jāveic ļoti svarīgs darbs. 1990. gada 13. jūlijā fil!fil! A. Grāmatinš un A. Dzelzklalns Jūrmalā uzņem pirmo krustdēlu Latvijā – Dr.med. Āri Auderu. 14. oktobrī viņam seko Dr.ing. Arturs Lešinskis, Dr. Paed. Dainis Markus, Dr. mg. Juris Skujāns un 27. oktobrī Dr. med. Uldis Gerhards.

Tūliņ pēc krustdēlu uzņemšanas sākas intensīva audzināšana. No oktobra sākuma Rīgā strādā fil! L Freimanis un no 13. – 29. oktobrim fil! A. Grāmatinš. Kopā ar fil! A. Dzelzkalnu viņu audzināšanas dienas sākas priekšpusdienā un beidzas vēlu vakarā. Daža audzināšanas diena sākas pirts priekštelpā ar lielu kamīnu un beidzas pirtī uz lāvas. Kr!Auders papildinās Kalifornijas universitātes klīnikā San Diego un viņa audzināšanu turpina imantieši Kalifornijā. 1991. gada janvāri imantiešu krustdēli aktīvi piedalās demonstrācijās Rīgā. Viņi ir gan lielajā sanāksmē Daugavmalā, gan pie barikādēm un ugunskuriem Rīgas centrā, pie televīzijas torņa un citur. Fraternitas Imantica Latvijā Laikā no 1991. gada 13. – 17. februārim Eiropas kopa Minsterē sarīko intensīvu krustdēlu audzināšanu. Kopas krustdēliem 16. februāri piešķir krāsas un viņus 17. februāri uzņem konventā.

1991. gada martā Latvijā uzņem otro un rudenī trešo coetu. Tie korporācijas dzīvi jau ievada puslīdz normālā gultnē. Atskatoties uz šo laiku ir jākonstatē, ka bija pareizi vispirms uzņemt studijas beigušos un tādi izveidot “vidējo paaudzi”. Bija pareizi viņiem ļaut iepazīties ar krustdēlu pienākumiem un prasīt pārbaudījumus komānos. Tā radās spēcīgs kodols, kurš ap sevi piesaistīja spējīgus studentus un izveidoja struktūras, kādas nepieciešamas, lai korporācija zeltu un zaļotu. Par šo laiku fil! I. Freimanis saka: „Korporācijas sākums Jelgavā atgādina tās sākumu Pinebergā. Katru nedēļu notiek konvents vai alus vakars. Bez tam literārie vakari, cantu stundas, paukošana. Audzināšanas vakari ir ļoti efektīvi.”

1991. gada 12. jūnijā Fraternitas Imantica ir reģistrēta pie Latvijas Lauksaimniecības universitātes Jelgavā. 1991. gada 3. septembri viņu uzņem Prezidiju Konventā (P!K!).

Tālāka attīstība

1992. gada 27. novembrī Ziemeļamerikas kontinentā dzīvojošie imantieši apvienojas Amerikas kopā. Tās pirmais seniors ir fil! Uldis Inveiss. Izcils notikums ir g!fil! virspulkveža Artura Siļgaiļa 101. dzimšanas diena Toronto (Kanādā). Korporācijas vārdā jubilāru sveic Amerikas kopas t/l seniors fil! V. Kore un pasniedz krāsu adatu ar vapenīti ozollapu vaiņagā un skaitli 100.

1993. gada sākumā fil! A. Grāmatiņš norāda uz Filistru biedrības nepieciešamību, tās mērķiem un uzdevumiem. Statūtu projektā paredzēts, ka par F!B! biedriem kļūst ari visi imantieši, kuri ir jau filistrējušies līdz biedrības dibināšanas brīdim. Tam spēcīgi oponē daži filistri no Milvokiem. Viņiem neesot iespējams pakļauties Latvijas Republikas likumiem un tāpēc katrā mītnes zemē jāizstrādā savi statūti.

Pēc dažkārt tīri vētrainām debatēm arī dažos citos jautājumos un Internā komānā paredzētiem trim lasījumiem, Korespondences konvents statūtus galīgi pieņem 1995. gada 21. janvārī.
Korporācija ir jāreģistrē Latvijas Tieslietu ministrijā. Tam nepieciešami:

  • biedrības apraksts;
  • dokuments par legalizēšanos pie Latvijas Lauksaimniecības universitātes Jelgavā;
  • statūti.

Statūtu ietver svarīgākos Internā komānā noteikumus. To izsrādāšanu un piemērošanu Latvijas likumiem uzņemas darba grupa com! J. Bunkša vadībā. Starp to un t/l prezidiju Vācijā notiek intensīva domu apmaiņa. Fraternitas Imantica Tieslietu ministrijā ir reģistrētas 1995. gada 13. jūlijā.

1993. gada jūlijā fil! Jānis Galanskis Latvijas Valsts bankā iemaksā DM 5.000 un tādi nodibina savā vārda nosauktu stipendiju. Šī nauda nesīs 20% augļus gadā un tie izmaksājami neatmaksājamās stipendijās. Stipendiātus izraudzīs t/l prezidijs Jelgavā. Līdz gada beigām fil! Galanskis pamatkapitālu palielina uz DM 7.200. 1994. gada septembrī viņš pamatkapitālu palielina uz DM 9.200 un ieteic to sadalīt Bankā Baltija un Olimpija, jo tur noguldīta daudzu pašvaldību nauda un lielāki augļi. Tāpat pamatkapitālam vairākās bankās ir lielāka drošība. 1995. gada sākumā prezidijs Jelgavā var 12 kommilitoņiem katram izsniegt DM 100 lielu neatmaksājamu stipendiju. Fil! Uldis Inveiss piesaka $ 100 lielu stipendiju gadā. Tā jāpieprasa viņam tieši. Dažu labu atmaksājamu stipendiju piešķir ari korporācijas Stipendiju fonds.
1996. gada 18. februāri atkal iznāk krustdēlu satīriskais žurnāls SVĪĶIS.

Atsevišķu imantiešu darbs Zinātniskā darbā Dr.ing.Juris Skujāns ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātes dekāns. Fakultātē ietilpst lauku celtniecības, udenssaimniecības un zemes ierīcības nodaļas.Dr.
Tālivaldis Bērziņš, Latvijas Universitātes goda doktors”. Uzņemts zinātņu akadēmijā Dr.geol. Valdis Segliņš: konsultants Latvijas Universitātes Vides zinātņu un pārvaldes studiju (CESAM) centrā.
Arnolds Dzelzkalns, docents Rīgas TU un Latvijas Lauksaimniecības universitātē.
Jānis Bunkšs: 5. un 6. Saeimas deputāts, Valsts reformu ministrijas parlamentārais sekretārs.
Māris Graudiņš: 5 Saeimas deputāts.
Māris Dinduns: Ārlietu ministrijas Personāla nodaļas vadītājs (1993), Latvijas delegācijas padomnieks ANO.
Tālivaldis Mednis: Latvijas goda konsuls Berlīnē.
Āris Bišers: Izglītības ministrijas Profesionālās izglītības depatrtamenta direktors.
Imants Freimanis: Zviedrijas vides pētniecības institūta (IVL) biroja vadītājs Latvijā. Apbalvots ar Trīszvaigžņu ordeni
Gunārs Tamsons, Daugavas Vanagu Centrālās valdes „ ģenerālsekretārs.
Ernests Brusubārdis IH, virsdiriģents debitants Latvijas XXI Dziesmusvētkos.
p Vilnis Bērziņš, ilggadīgs un ļoti rosīgs Amerikas Latviešu Tautiskās savienības (ALTS) priekšsēdis Bostonā (ASV).
Dainis Markuss, Rīgas Valsts Technikuma direktors.

Fraternitas Imantica biedru skaits

Laikā no korporācijas dibināšanas, līdz 1996. gada 31. decembrim, tajā uzņemti 282. Laika gaitā no tiem miruši 26, izstājušies 11 un izslēgti 55. No 190 imantiešiem Latvijā dzīvo 89, ASV – 61, Kanādā – 11, Austrālijā – 7, Jaunzēlandē – 1 un Eiropā bez Latvijas – 21.